Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží ve 14denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má SvětKrmiv.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Např. holící strojky a furminátory na srst - bývají často od chlupů, oblečky bývají od chlupů nebo ušpiněné, bez visačky, apod.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Následně po té může spotřebitel odeslat zboží prodávajícímu, nejpozději však do 14 dní (toto musí prokázat např. podacím lístkem).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Pokud je objednávka rozdělena do více balíku, začíná tato lhůta běžet až po té, co spotřebiteli přijde poslední balík.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Odstoupení od smlouvy  a nákupního dokladu (faktury), který jste obdrželi na svoji e‑mailovou adresu nebo v balíku.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží.

Náklady na přepravu zboží k nám

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží zpět k prodávajícímu, který prodávající nabízím, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Maximální výše nákladů na vrácení nadrozměrného zboží nebo zboží křehké povahy (akvária, terária apod.), které nejde vrátit obvyklou cestou (poštou, kurýrem) lze účtovat prodejci jen do výše 299 Kč.

    

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. krmivo suché, konzervy, kapsičky apod.)

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

- dodávce novin, periodik nebo časopisů

- ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

     

 

Kde zboží vrátit

1. Zboží můžete vrátit na všech našich pobočkách.

2. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně,
a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu (viz sekce Kontak):

BOREKO s.r.o.
Křoví 223 - areál ZD (hala BORFO INVEST)
594 54 Křoví u Velké Bíteše

    

- Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

- Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

- Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení nebo na pobočky (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

- Přiložte formulář Odstoupení od smlouvy.


 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.